Jun 14, 2008

Kumiko Aizawa, Jun Shibata, Dragon Ash, Kimura Kaela, Shiina Ringo, PUFFY, Ayaka Hirahara, MISIA, Yuna Ito, BoA,


Artista: Kumiko Aizawa
Álbum: Pearl
Data: 2007.02.21
Server: [Bestsharing]Artista: Jun Shibata
Álbum: Tsukiyo No Ame
Data: 2007.02.21
Server: [Rapidshare]Artista: Dragon Ash
Álbum: INDEPENDIENTE
Data: 2007.02.21
Server: [Rapidshare]Artista: Kimura Kaela
Álbum: Scratch
Data: 2007.02.07
Server: [Rapidshare]Artista: Shiina Ringo
Álbum: Heisei Fuuzoku
Data: 2007.02.21
Server: [Rapidshare]Artista: PUFFY
Álbum: Hit & Fun
Data: 2007.02.14
Server: [Rapidshare]Artista: Ayaka Hirahara
Álbum: Sora
Data: 2007.01.31
Server: [Bestsharing]Artista: MISIA
Álbum: ASCENSION
Data: 2007.02.07
Server: [Bestsharing]Artista: Yuna Ito
Álbum: HEART
Data: 2007.01.24
Server: [Bestsharing]Artista: BoA
Álbum: Made In Twenty(20)
Data: 2007.01.17
Server: [Bestsharing]

0 Coments: